برنامه پردازش کننده عبارت های جبری در سی ++

0

این برنامه عبارتهای جبری را می گیرد و نتیجه را نمایش می دهد:

– فاصله در بین عبارت مجاز نمی باشد
۲- استفاده از ۲ حرف بین یک عملگر مجاز نمی باشد
۳- نمی توان عدد وارد کرد و باید حتماً حرف وارد کرد و وقتی حرف وارد کنیم معادل عددی آن را می گیرد
۴- ورودی آن تا ۱۰۰ کاراکتر می باشد که می توان آن را در برنامه بیشتر کرد.
۵- پرانتز باز شده حتماً باید بسته شود
۶- در این برنامه از پشته استفاده شده و آن هم با لیست پیوندی
۷- امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیرد.

 

اشتراک:

نظرات بسته اند